Thursday, September 20, 2018

तर्‍हा


निघून जाण्यातली
तर्‍हा
जपून  ठेवलेली

निघून जाणे एरवी निर्बंध
असीम असलेले
त्याला
माहिती नसलेल्या मर्यादा 

मागे राहिलेले पडसाद
घरे - दारे  - डोंगरांवरून
कच्च्या रस्त्यांवरून
टाकून दिलेल्या
रेल्वे रुळांवरून

तुझी सुविख्यात असलेली गोष्ट
दूरवर उभी आहे
ती देखील
मागे पडत गेलेली

--

अनंत  ढवळे

Saturday, August 18, 2018

अल्गोरिदम

हा एक अल्गोरिदम माझ्याकडे
पाहून हसत असलेला

जगण्याचे गुणसूत्र वेडेवाकडे आकाशास भिडलेले
चल सोडवून बघूत,  सुटले तर

बाहू फैलावून  उभे विश्वाचे अफाट दार
दाराच्या दोन टोकांवर उभे आपण
अधेमध्ये  पसरून असलेले
गोष्टींचे असंख्य अपरिमेय  जाल


--
अनंत ढवळे

Saturday, August 4, 2018

गझल

एकही तडा वा रेघ उमटली नाही
माझ्यात जगाची नाहक पडझड झाली

संपते कधी ही ओंगळवाणी स्पर्धा
येतात नवे उन्माद जुन्यांच्या जागी

इतक्यात जमा  झालेत एवढे  धागे
वाटते नव्याने जडण-घडण होणारी

चल बेट बनू या महासागरामधले
एरवी अर्थ सापडणे शक्यच नाही

धादांत नवे वैयर्थ्य उमजणे आले
इतक्यात संपली गतकाळाची पांधी


--

अनंत ढवळे

Tuesday, June 5, 2018

स्वरांत यमक

स्वरकाफिया, स्वरयमक असे न म्हणता स्वरांत यमक म्हणणे अधिक योग्य ठरेल...Sunday, May 20, 2018

1

चल बेट बनू या महासागरामधले
एरवी अर्थ सापडणे शक्यच नाही

अनंत ढवळे

Wednesday, April 25, 2018

2

लोक होते हुशार, म्हणणारे
स्वर्ण नाहीच हे चमकणारे

घोष चालू तुझा समष्टीचा
द्वैत माझ्या समोर झुलणारे

अनंत ढवळे

Monday, April 2, 2018

बरेच

बरेच काही आहे - जमलेले, जमवलेले
निरर्थक रूपके देऊन मी वेळ मारून नेऊ शकेन एवढी बेगमी

तुम्ही काय आणणार पुढे ते सांगा
पिढ्यांचा निरर्थक इतिहास  नको
काळाचे मिथकही ;
तुमच्या  व्यासंगांच्या सराईत पोतड्या
गुंडाळूनच ठेवा की गा; हे डोळ्यांपूढून आर-पार पसरलेले वाळवंट माझेच आहे
आणि त्या पलीकडचे समुद्रही

सगळे काही उठून उघडे पडण्याच्या काळात
कुठवर खेळणार आहोत आपण
हा लपछपीचा डाव ?

--- की पुरेसे पडणार नाही आहेत
हे प्रच्छन्नाच्या दारात उभे राहून
दारे उघडून देण्याचे सोस


--

अनंत ढवळे

तर्‍हा

निघून जाण्यातली तर्‍हा जपून  ठेवलेली निघून जाणे एरवी निर्बंध असीम असलेले त्याला माहिती नसलेल्या मर्यादा  मागे राहिलेले पडसाद घरे...